Katherine Adams                                          Therein Design                                                 Houston, TX